Kwartalnik Historyczny, R. CXXIX, z. 4/2022

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Urszula Kosińska, W kręgu mitów, czyli o tym, co nie zadecydowało o wyborze Augusta II na tron polski w 1697 roku

In the Realm of Myth, or What Did Not Determine the 1697 Election of Augustus II to the Polish Throne 

p007 0 00 01Hanna Marczewska-Zagdańska, Misja Williama Bullitta do Rosji (luty–marzec 1919). Błąd czy nieudana próba pragmatycznego działania?

William Bullitt’s Mission to Russia (February–March 1919). A Miscalculation or a Failed Attempt at Pragmatic Action? 

p007 0 00 01Danuta Jastrzębska-Golonka, Anna Kęcik, Listy z celi śmierci — językowy obraz więziennej traumy skazańców komunistycznego aparatu represji

Letters from Death Row — a Linguistic Picture of the Prison Trauma of Convicts under the Communist Apparatus of Repression

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews 

p007 0 00 01Grzegorz Glabisz, O różnych koncepcjach i praktykach edytorskich na przykładzie akt sejmiku kowieńskiego z lat 1733–1795

On Various Editorial Concepts and Practices Based on the Records of the Kaunas Sejmik from 1733 to 1795

 

p007 0 00 01Mariusz Wołos, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Marek Kornat, Łukasz Adamski, Rosyjska edycja dokumentów dyplomatycznych do stosunków polsko-sowieckich. Co nowego?

A Russian Edition of Diplomatic Documents to Polish-Soviet Relations. What’s New?

 

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 С. Терський, Археологія міста Володимира. Монографія — Monika Kamińska

 


P. Kołpak, Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów — Maria Starnawska


G. Vercamer, Hochmittelalterliche Herrschaftspraxis im Spiegel der Geschichtsschreibung. Vorstellungen von „guter” und „schlechter” Herrschaft in England, Polen und dem Reich im 12./13. Jahrhundert — Antoni Grabowski


A. Radzimiński, Kontakty duchownych ze Stolicą Apostolską. Obrazy z życia średniowiecznego kleru w dokumentach Penitencjarii Apostolskiej — Wiktor Szymborski


M. Rubin, Cities of Strangers. Making Lives in Medieval Europe — Anna Pomierny-Wąsińska


K. Mrozowski, Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku — Krzysztof Zwierz


Akta sejmikowe województwa bełskiego. Lata 1572–1655, wyd. M. Zwierzykowski, R. Kołodziej — Robert Kozyrski

B. Popiołek, Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich — Zbigniew Anusik


A. Klonder, Prowincjusze i detaliści. Drobny handel i rzemiosło w Rzeczypospolitej w XVII — początku XVIII wieku — Edmund Kizik


Correspondance du roi Stanislas-Auguste et de Luigi Malabaila di Canale (1765–1773), ed. J. Bajer — Jacek Kordel


M. Wienfort, Monarchie im 19. Jahrhundert — Maciej Janowski


Embers of Empire. Continuity and Rupture in the Habsburg Successor States after 1918, ed. P. Miller, C. Morelon — Tomasz Pudłocki


R. Stobiecki, Historiografia PRL. Zamiast podręcznika — Maciej Górny


Digital Histories. Emergent Approaches within the New Digital History, ed. M. Fridlund, M. Oiva, P. Paju — Paweł Hamera

 

Komunikaty/Announcements

 

p007 0 00 01Komunikat Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora

 

Zawartość Rocznika

 

p007 0 00 01Spis treści rocznika CXXIX

 

p007 0 00 01Spis autorów

 

p007 0 00 01Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich