Skip to main content

Zasady recenzowania artykułów

Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 • Autorzy, nadsyłając artykuły oraz artykuły recenzyjne, wyrażają tym samym zgodę na proces ich recenzowania.
 • Artykuły w możliwie najkrótszym czasie od nadesłania poddawane są ocenie formalnej przez Redakcję. Teksty zaakceptowane odsyłane są do recenzji. Oceniane są zawsze przez dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy nie są członkami Redakcji pisma i zajmują się obszarem naukowo-badawczym zgodnym z przedmiotem opracowania.
 • Wyboru recenzentów dokonuje Redakcja czasopisma.
 • Recenzje mają formę pisemną. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma
 • Artykuły nie są wysyłane do recenzentów z placówki afiliowanej przez autora.
 • Recenzje sporządzane są w trybie double-blind review. Autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora.
 • Autor zawsze zostaje poinformowany o wynikach recenzji.
 • Recenzenci powinni dokonać dokonują oceny tekstu w ciągu miesiąca
 • Artykuł po poprawkach, jeśli ich zakres był znaczący, może być ponownie kierowany do recenzenta w celu akceptacji.
 • Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny.
 • Dopuszcza się polemikę autora z recenzentem (w przypadku krytycznych uwag recenzenta dotyczących kwestii merytorycznych).
 • W wyjątkowych przypadkach, kiedy autor nie akceptuje ocen recenzentów, może poprosić o wycofanie artykułu.

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności