Skip to main content

Kwartalnik Historyczny 2/2016

Artykuły / Articles

Przeglądy-polemiki-materiały / Reviews-Polemics-Materials

Artykuły recenzyjne i recenzje / Critical articles and Reviews

Recenzje / Reviews 

 • J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych — Tomasz Jurek
 • V. P. Polách, Historie o starých norských králích. Středověké Norsko
 • a Skandinávie v kronice mnicha Theodorika — Rafał Rutkowski
 • J. Sochacki, Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego 919–962 — Antoni Grabowski
 • A. Czerniecka-Haberko,Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej — Krzysztof Osiński
 • M. Maludzińska, „Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem”. Żebracy
 • I włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie — Tadeusz Srogosz
 • G. Williams, Paralysed with Fear. The Story of Polio — Marcin Stasiak
 • C. Chrząszcz, Wychowawcy elit. Działalność katechetów galicyjskich szkół średnich w latach 1867–1918 — Tomasz Pudłocki
 • S. Rindlisbacher, Leben für die Sache. Vera Figner,Vera Zasuličunddas
 • radykale Milieuimspäten Zarenreich — Andrzej Szwarc
 • P. Apor, Fabricating Authenticity in Soviet Hungary. The Afterlife of the First
 • Hungarian Soviet Republic in the Age of State Socialism — Maciej Górny

In memoriam

Komunikaty

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności