Kwartalnik Historyczny, R. CXXIX, z. 3/2022

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Rozprawy

p007 0 00 01Ewa Zielińska, Działalność polsko-rosyjskiej komisji granicznej w latach 1780–1781

The Activity of the Polish-Russian Border Commission between 1780 and 1781 

p007 0 00 01Jacek Jędrysiak, Potencjał militarny Królestwa Polskiego w 1819 roku w oczach pruskiego oficera
The Military Potential of the Polish Kingdom in 1819 as Seen by a Prussian Officer

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Tam, gdzie zwierzę stawało się mięsem. Sposób traktowania zwierząt, warunki produkcji i nadużycia w zakładach mięsnych w Polsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

Where the Animal Became Meat. The Treatment of Animals, Production Conditions and Abuses in Meat Processing Plants in Poland in the 1950s and 1960s

 

Przeglądy-Polemiki-Materiały/Reviews-Polemics-Materials

p007 0 00 01Krzysztof Ślusarek, Czy u schyłku XVIII wieku miasta leżące w najdalej na wschód wysuniętej części Galicji rzeczywiście były miastami? 

Were the Towns in the Easternmost Part of Galicia Really Towns at the End of the Eighteenth Century?

 

p007 0 00 01Andrzej Adam Majewski, Na biografię zasługują nie tylko hetmani. Odpowiedź na artykuł recenzyjny Tomasza Ciesielskiego


 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews 

p007 0 00 01Adam Krawiec, O trzęsieniach ziemi w średniowieczu i ich badaniu. Wokół pracy Konrada Schellbacha Erdbeben in der Geschichtsschreibung des Früh- und Hochmittelalters. Ursprung, Verständnis und Anwendung einer spezifisch mittelalterlichen Traditionsbildung   

On Earthquakes in the Middle Ages and Their Study. Around Konrad Schellbach’s Book Erdbeben in der Geschichtsschreibung
des Früh- und Hochmittelalters. Ursprung, Verständnis und Anwendung einer spezifisch mittelalterlichen Traditionsbildung


p007 0 00 01Karol Łopatecki, Uwagi o diariuszu kancelaryjnym Janusza Radziwiłła

 

Comments on Janusz Radziwiłł’s Chancery Diary

 

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 L. Zygner, Biskup Jakub z Kurdwanowa herbu Syrokomla (ok. 1350–1425) — Tomasz Graff

 


p007 0 00 01 D. Żołądź-Strzelczyk, O przedsięwzięciu peregrynacyjej. Edukacyjne wojaże szlachty z Rzeczypospolitej w świetle instrukcji podróżnych — Marcin Broniarczyk

 


p007 0 00 01 J. Kordel, Królestwo anarchii. W poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach — Tomasz Szwaciński

 


p007 0 00 01 T. Opaliński, Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych — Mateusz Wyżga

 


p007 0 00 01 J. Hálek, B. Mosković, Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnach 20. století — Marcin Jarząbek

 


p007 0 00 01 Oficjalna prasa w PRL, red. S. Ligarski, R. Łatka — Evelina Kristanova

 

 

In memoriam

 

p007 0 00 01Włodzimierz Borodziej (9 IX 1956 — 11 VII 2021) — Maciej Górny

 

 

Komunikaty/Announcements

 

p007 0 00 01Polskie Towarzystwo Historii Prawa

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich