Kwartalnik Historyczny, R. CXXIX, z. 1/2022

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Jarosław Stolicki, Elekcje na urzędy ziemskie (sejmiki elekcyjne) w województwach ukrainnych w czasie wygnania

Elections to Land Offices (Election Sejmiks) in the Ukrainian Provinces during the Exile 

p007 0 00 01Jacek Wijaczka, Burzliwe życie katowskiego małżeństwa.
Anna Concordia i Johann Barthel Müller (1735–1747)

The Turbulent Life of an Executioner and His Wife.
Anna Concordia and Johann Barthel Müller (1735–1747)
 

p007 0 00 01Jarosław Czubaty, Śmierć Marcelego Lubomirskiego w 1809 roku. Kreowanie wzorca bohatera, sensacyjna plotka i realia pola bitwy

The Death of Marceli Lubomirski in 1809. Creating a Model of Hero, Sensational Gossip, and the Reality of the Battlefield

 

p007 0 00 01Jakub Polit, Spór o chińską republikańską rewolucję Xinhai (1911–1912) w zachodniej historiografii

 

The Dispute over China’s Xinhai Republican Revolution (1911–1912) in Western Historiography

 

p007 0 00 01Maciej Wojtyński, Brakujące nagrania w Archiwum TVP

Missing Recordings in the Archives of Polish Television

 

Przeglądy-Polemiki-Materiały/Reviews-Polemics-Materials

p007 0 00 01Zbigniew Hundert, Działalność publiczna podkomorzego koronnego Kazimierza Ludwika Bielińskiego w świetle jego listów do Jana III
z lat 1692–1695

Public Activity of Crown Chamberlain Kazimierz Ludwik Bieliński in the Light of His Letters to King Jan III from 1692 to 1695

 

p007 0 00 01Agnieszka Pawłowska-Kubik, W odpowiedzi na recenzję Edwarda Opalińskiego

 

p007 0 00 01Replika na odpowiedź Agnieszki Pawłowskiej-Kubik


Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews 

p007 0 00 01Mateusz Wyżga, W stronę nowej syntezy historii społecznej? Uwagi nad Ludową historią Polski Adama Leszczyńskiego  

Towards a New Synthesis of Social History? Notes on the People’s History of Poland by Adam Leszczyński

 

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 A. Aurast, Fremde, Freunde, Feinde. Wahrnehmung und Bewertung von Fremden in den Chroniken des Gallus Anonymus und des Cosmas von Prag — Andrzej Pleszczyński

 


p007 0 00 01 K. Żojdź, Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III Waza i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII wieku
Andrzej Rachuba

 


p007 0 00 01 E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej wobec bezkrólewi w XVI–XVII wieku — Karol Łopatecki

 


p007 0 00 01 J. Hermanowicz, Kampanie wojny siedmioletniej na ziemiach polskich — Tomasz Szwaciński

 


p007 0 00 01 J.W. Koopmans, Early Modern Media and the News in Europe. Perfectives from the Dutch Angle — Anna Kalinowska

 


p007 0 00 01 P. Szuszczyński, Przepraszam Czechów i Słowaków (65 dni operacji „Dunaj”). Relacja ofi cera wojsk inżynieryjnych, uczestnika zbrojnej agresji na Czechosłowację w dniach 20 sierpnia — 23 października 1968 r. — Jerzy Eisler

 

 

In memoriam

 

p007 0 00 01Maria Bogucka (1 VI 1929 — 27 X 2020) — Andrzej Karpiński

 

Zawartość Rocznika

 

p007 0 00 01Instrukcja redakcyjna

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich