Kwartalnik Historyczny, R. CXXVIII, z. 3/2021

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Zbigniew Anusik, Latyfundium Tęczyńskich w XVII wieku. Dobra i właściciele

The Tęczyńskis’ Latifundium in the Seventeenth Century. Estates and Owners 

p007 0 00 01Vira Tracz, Epidemia szkarlatyny we Lwowie w latach 1907‒1910. Urząd miejski, higieniści i polityka zdrowia publicznego

The Scarlet Fever epidemic in Lviv in 1907‒10. City Authorities, Hygienists, and Public Health Policy 

p007 0 00 01Jerzy Łazor, Pierwsza francusko-polska koncesja kolejowa z 1924 roku. Przyczynek do relacji finansowo-gospodarczych Polski i Francji po I wojnie światowej

The First Franco-Polish Railway Concession of 1924. A Contribution to the Financial and Economic Relations between Poland and France after the First World War

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews 

p007 0 00 01Joanna Orzeł, Między semantyką historyczną a kontekstem społecznym epoki — o języku politycznym szlachty Rzeczypospolitej 

Between Historical Semantics and the Social Context of the Era — on the Political Language of the Polish Nobility

 

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 A. Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee / The Political Discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Concepts and Ideas — Richard Butterwick

 


p007 0 00 01 L. Hermanson, Friendship, Love, and Brotherhood in Medieval Northern Europe, c. 1000–1200 — Rafał Rutkowski


p007 0 00 01 L. James, „This Great Firebrand”. William Laud and Scotland, 1617–1645 — Jakub Basista

 


p007 0 00 01 P. Dąbrosz-Drewnowska, Oczami paryżanina, czyli Księstwo Warszawskie w napoleońskiej propagandzie (1807–1815); W dyplomatycznej depeszy i wojskowych wspomnieniach. Obraz Księstwa Warszawskiego (1807–1815) w źródłach francuskich — Mikołaj Getka-Kenig

 

 

p007 0 00 01J. Karbarz-Wilińska, Dęby i burzany. Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925–1939) — Rafał Kolano

 

 

Listy do redakcji/Letter to the Editors

 

p007 0 00 01Mirosław Lewandowski, Odpowiedź na oświadczenie prof. dra hab. Stanisława Salmonowicza

 

p007 0 00 01Stanisław Salmonowicz, Replika na oświadczenie dra Mirosława Lewandowskiego, przesłane do „Kwartalnika Historycznego”

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich