Kwartalnik Historyczny, R. CXXIV, z. 2/2017

p007 0 00 01  Spis treści

 
Artykuły

p007 0 00 01Agnieszka Bartoszewicz, Mowa, gest, pismo. Relacje między kulturą żywego słowa a kulturą pisma w świetle zapisek z ksiąg sądowych późnośredniowiecznych miast polskich

p007 0 00 01Przemysław Jędrzejewski, Działalność komisji boni ordinis dla miast wielkorządów krakowskich w Olkuszu w latach osiemdziesiątych XVIII stulecia

p007 0 00 01Andrzej Friszke, Internowani, aresztowani, skazani. Pozbawieni wolności w okresie stanu wojennego 1981–1983/1984

Przeglądy-polemiki-materiały

p007 0 00 01Rafał Jaworski, Spis posłów koronnych na sejm koronacyjny w 1574 roku


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Duży wysiłek — umiarkowany efekt


Recenzje

p007 0 00 01H. Reimitz, History, Frankish Identity and the Framing of Western Ethnicity, 550–850 — Robert Kasperski


p007 0 00 01Idoneität — Genealogie — Legitimation. Begründung und Akzeptanz von dynastischer Herrschaft im Mittelalter, hrsg. von C. Andenna, G. Meleville — Jarosław Sochacki

p007 0 00 01Ch. E. Jackson, Menageries in Britain 1100–2000 — Konrad Bielecki


p007 0 00 01E.M. Rose, The Murder of William of Norwich. The Origins of the Blood Libel in Medieval Europe — Hanna Zaremska


p007 0 00 01D. Baronas, S.C. Rowell, The Conversion of Lithuania. From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians — Jarosław Nikodem


p007 0 00 01D. Bruna, Tsiganes, premiers regards. Craintes et fascination dans la France du Moyen Âge — Karolina Morawska


p007 0 00 01N. Balzamo, Les miracles dans la France du XVIe siècle. Métamorphoses du surnaturel — Monika Juzepczuk


p007 0 00 01G. Mink, La Pologne au coeur de L’Europe. De 1914 à nos jours. Histoire politique et confl its de mémoire — Jerzy Eisler


p007 0 00 01V. Fava, The Socialist People’s Car. Automobiles, Shortages, and Consent on the Czechoslovak Road to Mass Production (1918–1964) — Hubert Wilk


p007 0 00 01A.L. Sowa, Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK (1940–1944) i sposoby ich realizacji — Stanisław Salmonowicz

Listy do Redakcji

p007 0 00 01Joanna Karczewska, Marceli Tureczek, List w sprawie tomu Pomerania et alia. Opuscula Joachimo Zdrenka dedicata, Toruń 2017


p007 0 00 01Wykaz skrótów


p007 0 00 01Transliteracja słowiańskich alfabetów cyrylickich