Kwartalnik Historyczny, R. CXXVII, z. 4/2020

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Michał Tomaszek, Penitencjał biskupa Halitgara i karolińskie „państwo stanu pokutnego”

The Penitential of Bishop Halitgar and the Carolingian ‘Penitential State’ 

p007 0 00 01Roman Michałowski, Genealogie Kingi i innych świętych władczyń w średniowieczu. Studium hagiograficzne

Genealogies of Kinga and Other Saintly Female Rulers in the Middle Ages. A Hagiographic Study 

p007 0 00 01Monika Jusupović, Funkcjonowanie kowieńskich sejmików gospodarskich po reformach Sejmu Niemego

The Functioning of the Economic Sejmiki of the District of Kowno after the Reforms of the Silent Sejm

 

p007 0 00 01Marek Bogdan Kozubel, Działalność Nadzwyczajnej Komisji Śledczej ds. Antysemickich Pogromów na Terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1919 roku

Activities of the Special Commission to Investigate Anti-Jewish Pogroms in the Territory of the Ukrainian People’s Republic in 1919  

 

Przeglądy-polemiki-materiały/Reviews-Polemics-Materials 

p007 0 00 01 Urszula Świderska-Włodarczyk, Spór o kształt historii

 

p007 0 00 01 Urszula Augustyniak, Spór o nowy kształt historii? 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews 

p007 0 00 01Tomasz Ciesielski, Nie każdy nosił w ple caku buławę… hetmańską. Kilka uwag o karierze wojskowej i politycznej Aleksandra Hilarego Połubińskiego w związku z pracą Andrzeja Adama Majewskiego 

Not Everyone Carried the Hetman’s Mace in His Knapsack. Some Remarks on the Military and Political Career of Aleksander Hilary Połubiński in Relation with Andrzej Adam Majewski’s Book 

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 J. Gallagher, Learning Languages in Early Modern England — Jekaterina Merkuljewa

 


p007 0 00 01 W. Tygielski, Dylematy włoskiego emigranta. Giovanni Battista Jacobelli (1603–1679) śpiewak i kapelan nadworny, kanonik warmiński — Henryk Litwin


p007 0 00 01 J.K. Ostrowski, Portret w dawnej Polsce — Marian Wolski

 


p007 0 00 01 K. Pękacka-Falkowska, Dżuma w Toruniu w trakcie III wojny północnej — Tadeusz Srogosz

 


p007 0 00 01 K. Marchlewicz, U szczytu potęgi. Wielka Brytania w latach 1815–1914 — Radosław Żurawski vel Grajewski

 


p007 0 00 01 Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864–1938). Studia i materiały, oprac. i red. nauk. ks. J. Wołczański — Tomasz Pudłocki

 


p007 0 00 01T. Astrouskaya, Cultural Dissent in Soviet Belarus (1968–1988). Intelligentsia, Samizdat and Nonconformist Discourses — Jan Olaszek

 

In memoriam

 

p007 0 00 01Henryk Słabek (18 I 1928 — 20 IV 2020) — Dariusz Jarosz

 

p007 0 00 01Marek Kazimierz Kamiński (18 III 1948 — 20 VI 2020) — Andrzej Essen

 

 

Komunikaty/Proclamation

 

p007 0 00 01Zaproszenie na Czwarty Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku

 

Zawartość Rocznika

 

p007 0 00 01Spis treści rocznika CXXVII

 

p007 0 00 01Spis autorów

 

p007 0 00 01Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich