Kwartalnik Historyczny, R. CXXVII, z. 3/2020

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Agnieszka Pawłowska-Kubik, Sprawa compositio inter status w czasie rokoszu sandomierskiego (1606–1609)

The Problem of Compositio Inter Status during the Sandomierz Rebellion (Rokosz) (1606–09) 

p007 0 00 01Tomasz Szwaciński, Starania Czartoryskich o wciągnięcie Rosji w sprawy polskie w 1754 roku (sprawa rzekomej gwarancji)

The Czartoryskis’ Attempts to Engage Russia in Polish Internal Affairs in 1754 (the Matter of the Alleged Guarantee) 

p007 0 00 01Maciej Mycielski, Ziemiańskie długi a wspólnota narodowa. Spór o moratorium dla dłużników w Królestwie Polskim w latach 1815–1825

Landowners’ Debts and a National Community. A Debate over the Moratorium on Debtors in the Kingdom of Poland in 1815–25

 

p007 0 00 01Agnieszka Kawalec, U początków modernizacji studium historycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Starania Ksawerego Liskego i Wincentego Zakrzewskiego o Katedrę Historii Powszechnej na UJ

At the Beginnings of Modernization of the Historical Study at the Jagiellonian University. The Efforts of Ksawery Liske and Wincenty Zakrzewski for the Department of General History at the Jagiellonian University

 

p007 0 00 01Wojciech Konończuk, „Wykazują najwyższą skłonność do emigracji”: exodus Żydów z Imperium Rosyjskiego. Mikrohistoria wybranych sztetli Podlasia

‘They Show a Strong Inclination for Emigration’: the Exodus of Jews from the Russian Empire. A Microhistory of Selected Shtetls in Podlasie

 

Przeglądy-polemiki-materiały/Reviews-Polemics-Materials 

p007 0 00 01 Zofia Zielińska, Uwagi na temat repliki Dariusza Rolnika na moją recenzję z jego książki: Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721–1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej, Katowice 2016

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews 

p007 0 00 01Dorota Dukwicz, O problemie reakcji społeczeństwa szlacheckiego na pierwszy rozbiór raz jeszcze. Uwagi na kanwie edycji korespondencji i gazetek rękopiśmiennych Jędrzeja Kitowicza 

Once Again about the Problem of Reaction of the Noble Society to the First Partition. Remarks Based on the Edition of Jędrzej Kitowicz’s Correspondence and Handwritten Pamphlets  

p007 0 00 01Maciej Ptaszyński, O kulturze polemik religijnych i powstaniu świadomości wyznaniowej. Uwagi na marginesie pracy Magdaleny Luszczynskiej, Politics of polemics. Marcin Czechowic on the Jews  

On the Culture of Religious Polemics and the Emergence of Religious Awareness. Some Remarks on the Margins of Magdalena Luszczynska’s Politics of Polemics: Marcin Czechowic on the Jews 

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 Deputaci Trybunału Koronnego 1578–1794. Spis, t. 1–5, oprac. H. Gmiterek, D. Kupisz, L. Wierzbicki, W. Bondyra, J. Ternes — Karol Mazur


p007 0 00 01 Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, współpraca J. Axer — Filip Wolański


p007 0 00 01 Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII w., red. A. Nowicka-Jeżowa — Filip Wolański

 


p007 0 00 01 M. Wyżga, Homo Movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI–XVIII wieku — Cezary Kuklo

 


p007 0 00 01 C.G. Murphy, From Citizens to Subject. City, state, & The Enlightenment in Poland, Ukraine & Belarus — Marta Kuc-Czerep

 


p007 0 00 01 R.P. Żurawski vel Grajewski, Ognisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 roku i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846–1847) — Hubert Chudzio

 


p007 0 00 01B. Kamiński, Fear Management. Foreign Threats in the Post-War Polish Propaganda. The Infl uence and the Reception of the Communist Media (1944–1956) — Dariusz Jarosz

 

In memoriam

 

p007 0 00 01Jerzy Kowecki (24 V 1930 – 7 XII 2019) — Wojciech Kriegseisen

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich