Kwartalnik Historyczny, R. CXXVII, z. 2/2020

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Piotr Skowroński, Zm agania o kształt osobowy sejmu 1773–1775

The Struggle over the Composition of the 1773–1775 Sejm 

p007 0 00 01Mirosław Szumiło, Kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1956–1970. Portret zbiorowy

The Leadership of the Polish United Workers’ Party in 1956–1970. A Collective Portrait 

p007 0 00 01Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski — jako historyk dziejów społecznych Polski i Europy

Janusz Żarnowski — as a Social Historian of Poland and Europe 

Przeglądy-polemiki-materiały/Reviews-Polemics-Materials 

p007 0 00 01 Dariusz Rolnik, Rzecz o Leonardzie Marcinie Świeykowskim — w odpowiedzi na recenzję Zofii Zielińskiej

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews 

p007 0 00 01Władysław Duczko, Srebro pierwszych Piastów. Uwagi w związku z książką Dariusza Adamczyka 

The Silver of the First Piasts. Some Remarks in Relation to Dariusz Adamczyk’s Book  

p007 0 00 01Magdalena Semczyszyn, Pacyfikacja pięciu wsi. O ciemnych kartach biografii kapitana Romualda Rajsa „Burego”

A Pacification of Five Villages. On the Dark Chapters of Biography of Capt. Romuald Rajs aka Bury

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 M. Żuchowska, K. Sarek, Da Qin i Fulin. Obraz Zachodu w źródłach chińskich z I tysiąclecia n.e. — Elżbieta Nowosielska


p007 0 00 01 U. Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis. Wzorzec szlachcica
w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku; Autorytety parlamentarne.
Wzorce i wzory osobowe w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku — Urszula Augustyniak


p007 0 00 01 Konfederacja barska 1768–1772, red. A. Danilczyk — Jerzy Dygdała

 


p007 0 00 01 A. Kożuchowski, Powinowactwa mimo woli. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii — Aleksandra Kuligowska

 


p007 0 00 01 E. Harris, Bartłomiej Beniowski 1800–1867. Cosmopolitan Chartist and Revolutionary Refugee — Krzysztof Marchlewicz

 


p007 0 00 01 E. Wilczyńska, Diabli z Czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku — Łukasz Kożuchowski

 


p007 0 00 01R.E. Lerner, Ernst Kantorowicz. A Life — Paweł Figurski

 


p007 0 00 01 J. Maguś, „Słowo Polskie” w latach 1918–1928. Organ prasowy Narodowej Demokracji — Tomasz Pudłocki

 


p007 0 00 01W. Orliński, Lem. Życie nie z tej ziemi — Aleksander Długołęcki

 

In memoriam

 

p007 0 00 01Henryk Lulewicz (22 IV 1950 — 21 V 2019) — Andrzej Rachuba

 

p007 0 00 01Jerzy Wojciech Borejsza (22 VIII 1935 — 28 VII 2019) — Jerzy Eisler

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich