Kwartalnik Historyczny, R. CXXVII, z. 1/2020

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Marian Dygo, Bernard z Clairvaux, heretycy i poganie. Próba interpretacji listu Bernarda w sprawie krucjaty słowiańskiej w 1147 roku

Bernard of Clairvaux, Heretics, and Pagans. An Attempt
at Interpretation of the Bernard’s Letter on the Wendish Crusade of 1147

 

p007 0 00 01Anna Penkała-Jastrzębska, Mit srebrnej łyżeczki? Przedmioty
prestiżowe w szlacheckich inwentarzach majątkowych z ksiąg
grodzkich województwa krakowskiego w czasach saskich

The Silver Spoon Myth? Prestigious Objects in the Noble Property Inventories from the Borough Records of Krakow Voivodeship in Saxon Times

 

p007 0 00 01Paweł Hanczewski, Edmund Burke o Rzeczypospolitej. W poszukiwaniu wolności i porządku

Edmund Burke on the Commonwealth. In Search of Liberty and Order

 

Przeglądy-polemiki-materiały/Reviews-Polemics-Materials

 

p007 0 00 01 Piotr Węcowski, Przedwojenne listy Aleksandra i Ireny Gieysztorów do Marcelego Handelsmana

Pre-War Letters of Aleksander and Irena Gieysztor to Marceli Handelsman

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews

 

p007 0 00 01Tomasz Hen-Konarski, Splątana historia rosyjskich i ukraińskich ideologii narodowych w najnowszych syntezach Andreasa Kappelera i Serhiia Plokhy’ego 

The Entangled History of Russian and Ukrainian National Ideologies in the Most Recent Syntheses by Andreas Kappeler and Serhii Plokhy

 

p007 0 00 01Tomasz Stryjek, Między afirmacją a dyskredytacją. O rzeczowy obraz Ziem Wschodnich II RP 

Between Affirmation and Discrediting. For A Concrete Image of the Eastern Lands of the Second Polish Republic 

  

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 Gold in der europäischen Heldensage, hrsg. von H. Sahm, W. Heizmann, V. Millet — Jacek Banaszkiewicz


p007 0 00 01 P. Okniński, Narodziny miasta komunalnego. Struktury ustrojowe, ramy przestrzenne i podstawy gospodarcze Krakowa w XIII wieku — Marek Słoń


p007 0 00 01 A. Marzec, Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie 1370–1382 — Tomasz Jurek

 


p007 0 00 01 Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 1: Eseje, red. nauk. E. Kizik, S. Kościelak; t. 2: Katalog, red. nauk. P. Paluchowski, A. Larczyńska, M. Płuciennik — Maria Bogucka

 


p007 0 00 01 M. Salamonik, In Their Majesties’ Service. The Career of Francesco De Gratta (1613–1676) as a Royal Servant and Trader in Gdańsk — Maria Bogucka

 


p007 0 00 01 J. Kordel, Z Austrią czy z Prusami? Polityka zagraniczna Saksonii 1774–1778 — Dariusz Nawrot

 


p007 0 00 01K. Kaźmierska, J. Pałka, Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione — Dariusz Jarosz

 


p007 0 00 01 A. Krakus, No End in Sight. Polish Cinema in the Late Socialist Period — Dorota Skotarczak

 

In memoriam

 

p007 0 00 01Andrzej Poppe (12 VII 1926 — 31 I 2019) — Adrian Jusupović

 

p007 0 00 01Andrzej Kazimierz Banach (14 I 1944 — 7 IV 2019) — Tomasz Pudłocki

 

 

Komunikaty/Announcements

 

p007 0 00 01Konkurs im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

p007 0 00 01Sprostowanie od Redakcji „Kwartalnika Historycznego”

 

Listy do redakcji/Letters to the Editors

 

p007 0 00 01Sprostowanie – Maciej Janowski

 

p007 0 00 01Instrukcja redakcyjna Kwartalnika Historycznego

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich