Kwartalnik Historyczny, R. CXXV, z. 4/2018

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Grzegorz Pac, Święte dziewictwo, Królowa dziewic i władza w ottońskiej Rzeszy

Holy Virginity, the Queen of Virgins, and Power in the Ottonian Reich

 

p007 0 00 01Rozalia Kosińska, Sejmiki poselskie 1766 roku

 

The Dietines of 1766

 

p007 0 00 01Jerzy Gaul, Józef Piłsudski wobec wyborów do parlamentu austriackiego oraz działalności polskich posłów socjalistycznych IX kadencji (1897–1900)

The Stance of Józef Piłsudski Regarding the Election to the Austrian Parliament and Activities of the Polish Socialist Deputies of the Ninth Term (1897–1900)

 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews

 

p007 0 00 01Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, red. B. Cymbrowski, K. Frysztacki — Bartosz Kaliski

 


p007 0 00 01E. Buchberger, Shifting Ethnic Identities in Spain and Gaul, 500–700. From Romans to Goths and Franks — Robert Kasperski

 


p007 0 00 01Die mittelalterliche Thronfolge im europäischen Vergleich, hrsg. von M. Becher — Zbigniew Dalewski

 


p007 0 00 01D. Zupka, Ritual and Symbolic Communication in Medieval Hungary under the Árpád Dynasty (1000–1301) — Agnieszka Bartoszewicz

 


p007 0 00 01C. Grigson, Menagerie. The History of Exotic Animals in England 1100–1837 — Konrad Bielecki

 


p007 0 00 01Friedrich Barbarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmitteleuropas (19.–20. Jh.), hrsg. von K. Görich, M. Wihoda — Michał Tomaszek

 


p007 0 00 01A. Filipek-Misiak, W ogrodzie cnót, wad i grzechów. Problematyka cnót w wybranych średniowiecznych kronikach klasztornych na Śląsku i w Czechach — Monika Juzepczuk

 


p007 0 00 01Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie — formy i funkcje (XV–XXI w.), red. nauk. A. Czarniecka, P. Deles, A. Sołtys — Mikołaj Getka-Kenig

 


p007 0 00 01A. Pečar, D. Tricoire, Falsche Freunde. War die Aufklärung wirklich die Geburtsstunde der Moderne? — Maciej Janowski

 


p007 0 00 01Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1780 /
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1781, oprac. E. Zielińska, A. Danilczyk — Paweł Zając

 


p007 0 00 01W. Molik, Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich od końca XVIII do początku XX wieku — Joanna Schiller-Walicka

 


p007 0 00 01E. Lamberts, The Struggle with Leviathan. Social Responses to the Omnipotence of the State, 1815–1965 — Tomasz Pudłocki

 


p007 0 00 01J. Komorowski, Teatr i widowiska na Wołyniu do 1863 roku. Z przydaniem Ziemi Kijowskiej — Tadeusz Epsztein

 


p007 0 00 01D. Grabowska-Pieńkosz, Zapisani w pamięci. Nauczyciele zaboru austriackiego w literaturze pamiętnikarskiej — Tomasz Pudłocki

 


p007 0 00 01T. Krzemiński, Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości — Wojciech Turek

 


p007 0 00 01Rozliczanie totalitarnej przeszłości. Zbrodnie, kolaboracja i symbole przeszłości, red. A. Paczkowski — Anna Wolff-Powęska

 


p007 0 00 01K. Woniak, Verdrängen und Wiederentdecken. Die Erinnerungskulturen in den west- und nordpolnischen Kleinstädten Labes und Flatow seit 1945. Eine vergleichende Studie — Mateusz J. Hartwich

 


p007 0 00 01J. Szumski, Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964 — Bożena Witowicz

 


p007 0 00 01E. Szpak, „Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r. — Natalia Jarska

 

In memoriam

p007 0 00 01Andrzej Wędzki (14 XI 1927 — 13 XII 2017) — Ryszard Grzesik

p007 0 00 01Spis treści rocznika CXXV


p007 0 00 01 Spis autorów

 

p007 0 00 01Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich