Kwartalnik Historyczny, R. CXXV, z. 3/2018

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Paweł Szadkowski, Staropolskie i hiszpańskie piśmiennictwo wojskowe XVI wieku w kontekście teorii rewolucji militarnej. Próba porównania

Old-Polish and Spanish Military Writings of the Sixteenth Century in the Context of Theory of Military Revolution.
An Attempt at Comparison

p007 0 00 01Jaśmina Korczak-Siedlecka, Czy chłop miał honor? Zastosowanie kategorii honoru w badaniach nad społeczeństwem nowożytnym

Did the Peasant Have Honour? The Use of Category of Honour in Studies into Early Modern Society

p007 0 00 01Sylwia Kuźma-Markowska, „Pomagajcie polskim dzieciom”. Humanitarna mobilizacja amerykańskiej opinii publicznej po I wojnie światowej

“Help Polish Children”: Humanitarian Mobilization of American Public Opinion after the First World War

 

 

Przeglądy-polemiki-materiały/Reviews-Polemics-Materials

p007 0 00 01Edward Opaliński, Replika na polemikę Przemysława Szpaczyńskiego

p007 0 00 01Radosław Budzyński, O nieznanych listach Gustawa Manteuffla ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. Komunikat

 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Review articles and Reviews

p007 0 00 01Anna Pomierny-Wąsińska, Początki komun(y) w miastach średniowiecznych Włoch w świetle rozważań Chrisa Wickhama

Early City Commune(s) in Medieval Italy in the Light of Chris Wickham’s Reflections

p007 0 00 01Przemysław Wiszewski, Niemcy o Polsce i Polakach? O różnych poziomach transferu treści kulturowych w średniowieczu

Germans on Poland and Poles? On Various Levels of the Transfer of Cultural Content in the Middle Ages

 

Reviews

p007 0 00 01

 

 

 

T. Kruszewski, Rodowód pierwszych Piastów wielkopolskich (potomstwo
Mieszka III Starego i jego synów) na tle rodowodu książąt pomorskich. Studium historycznoprawne i genealogiczne — Tomasz Jurek


M. Badowicz, Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego
w Prusach w XIV–XV wieku. Produkcja, dystrybucja, konsumpcja — Marian
Dygo


R. Frost, The Oxford History of Poland-Lithuania, vol. 1: The Making of the
Polish-Lithuanian Union, 1385–1569 — Lidia Korczak


T. Kempa, Konfl ikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku — Elmantas Meilus


M. Ijäs, Res publica Redefined? The Polish-Lithuanian Transition Period
of the 1560s and 1570s in the Context of European State Formation Processes — Edward Opaliński


„Biblioteka Epoki Nowożytnej” 4, 2016, 1: Liberum veto, red. U. Kosińska — Jerzy Dygdała


D. Dukwicz, Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772–1775) — Michael G. Müller


J. Deak, Forging a Multinational State. State Making in Imperial Austria from the Enlightenment to the First World War — Jan Surman


A. Cinciała, Dziennik 1846–1853 — Marcin Jarząbek


W. Marzec, Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne — Magdalena Micińska


W. Konopczyński, Dziennik 1918–1921 — Tadeusz Kondracki


Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918–1920), cz. 1, wyd. E. Długajczyk, M. Skrzypek, cz. 2: Dokumenty
dodatkowe, wyd. M. Skrzypek — Grzegorz Gąsior


A. Dawidowicz, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928–1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji — Katarzyna Wrzesińska

 

In memoriam

p007 0 00 01Barbara Grochulska (13 X 1924 — 30 IV 2017) —
Piotr Ugniewski

p007 0 00 01Edward Potkowski (10 V 1934 — 31 VII 2017) —
Jan Tyszkiewicz

 

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich