Kwartalnik Historyczny, R. CXXV, z. 2/2018

p007 0 00 01 Spis treści

 

p007 0 00 01Od Redakcji. Jak upadają państwa i jak odradzają się na nowo?

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Andrzej Pleszczyński, Kryzys i upadek wczesnych państw słowiańskich oraz ich odbudowa (IX–XI wiek). Zarys problemu

The Crisis and Collapse of Early Slavic States and Their Reconstruction (the Ninth–Eleventh Centuries). An Outline of the Problem

p007 0 00 01Krystyna Szelągowska, Kryzys państwowości w połowie XVII wieku. Paralela Dania — Rzeczpospolita

A Crisis of Statehood in the Mid-Seventeenth Century: A Parallel between Denmark and the Polish-Lithuanian Commonwealth

p007 0 00 01Edward Opaliński, Kryzys, rozpad i odrodzenie I Rzeczypospolitej w okresie II wojny północnej (1655–1660)

The Crisis, Collapse, and Revival of the Commonwealth during the Second Northern War (1655–1660)

p007 0 00 01Jarosław Czubaty, Księstwo Warszawskie — pierwsze nowoczesne państwo polskie?

The Duchy of Warsaw — the First Modern Polish State?

 

p007 0 00 01Darius Staliūnas, Nowoczesna Litwa — czy istniała alternatywa dla modelu państwa narodowego?

Modern Lithuania — Was there an Alternative to the Model of the Nation-State?

p007 0 00 01Maciej Górny, Karty na stół. Geografi a i granice nowej Europy po I wojnie światowej

Cards on the Table. Geography and the Boundaries of New Europe after the First World War

 

 

Przeglądy-polemiki-materiały/Reviews-Polemics-Materials

Odpowiedzi na ankietę/Responses to a questionnaire

p007 0 00 01Václav Bůžek, Drogi do poznania historii Habsburgów w czeskich naukach historycznych

p007 0 00 01Igor Kąkolewski, Nigdy nieumierające ciało państwa, czyli o trwałości toposu (re-)born statehood w europejskiej kulturze politycznej

 

p007 0 00 01Tomasz Kizwalter, Pozagrobowy żywot Rzeczypospolitej

 

p007 0 00 01Boris Nosow, Państwo (jego powstanie, upadek i odrodzenie) jako historycznie uwarunkowana forma społeczno-politycznej organizacji społeczeństwa

 

p007 0 00 01Grażyna Szelągowska, O zwycięstwie kultury nad polityką. Jak odwieczni wrogowie stworzyli suwerenne państwa i współczesną wspólnotę nordycką

p007 0 00 01Philipp Ther, Czechosłowacja jako państwo pohabsburskie. Rozważania o ciągłości dziejów przed i po 1918 roku

p007 0 00 01Michał Jerzy Zacharias, Jak państwa upadają i jak na nowo powstają?

p007 0 00 01Elżbieta Znamierowska-Rakk, Idea na rodowa w konfrontacji z zamysłami wspólnotowymi. Przykład Jugosławii

p007 0 00 01Janusz Żarnowski, Odbudowa państw narodowych po I wojnie światowej

p007 0 00 01Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Rozważania o upadku i odradzaniu się państw (z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości) 

 

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich