Kwartalnik Historyczny, R. CXXIV, z. 4/2017

p007 0 00 01 Spis treści

 
Artykuły

p007 0 00 01Karol Modzelewski, Kto postrzygł Siemowita? Słowiańscy dioskurowie w micie dynastycznym Piastów

 

p007 0 00 01Gennadii Korolov, „Dwie Europy Środkowe” Oskara Haleckiego w „cieniuimperializmów”

p007 0 00 01Wojciech Mazur, Offensive pour la Pologne? Wojskowe aspekty polityki mocarstw zachodnich wobec Polski a konferencja w Abbeville (wiosna–lato 1939 roku)

p007 0 00 01Nicolas Levi, Zarys historii stosunków między Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną (1948–1974)

 

Przeglądy-polemiki-materiały

p007 0 00 01Andrzej Nowak, O pojęciach „zdrady” i „Zachodu” w kontekście historii politycznej Europy XX wieku. Uwagi na marginesie refleksji Leszka KukaArtykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Małgorzata Dąbrowska, Bizancjum w renesansowej Italii zapamiętane. Cesarz Jan VIII Paleolog na soborze florenckim (1438–1439)

 

p007 0 00 01Tomasz Stryjek, First Nation Europy Środkowej? Historia i współczesność Rusi Karpackiej w ujęciu Paula Roberta Magocsiego

 

p007 0 00 01Leszek Kuk, Polska z bliska i z oddali. Przypadek Daniela Beauvois w świetle jego wspomnień


Recenzje

p007 0 00 01A. Gieysztor, Władza. Symbole i rytuały, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski — Jerzy Strzelczyk

 

p007 0 00 01P. Srodecki, Antemurale Christianitatis. Zur Genese der Bollwerksrhetorik im östlichen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit
Natalia Królikowska-Jedlińska

p007 0 00 01A. Selart, Livonia, Rus’ and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century — Marian Dygo

 

p007 0 00 01

B. Schrader, Die Geographisierung der Nation. Der Beitrag der Geographie zum nationalen Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1789–1914 — Maciej Górny


p007 0 00 01T.C. Amar, The Paradox of Ukrainian Lviv. A Borderland City between Stalinists, Nazis, and Nationalists — Theodore R. Weeks


p007 0 00 01
Najmniej jestem tam, gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942), wstęp, oprac.
i komentarze E. Orman — Tomasz Szarota


p007 0 00 01M. Chłopek, „Zdumiewający świat”. ZSRR i ludzie radzieccy w propagandzie Polski Ludowej lat 1944–1956 — Karolina Bittner

In memoriam

p007 0 00 01Jacek Wiesiołowski (23 I 1940 — 16 VII 2016) — Halina Manikowska

 

Zawartość rocznika


p007 0 00 01Spis treści rocznika CXXIV


p007 0 00 01Spis autorów

 

p007 0 00 01Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

 

p007 0 00 01Wykaz skrótow

 

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich