Kwartalnik Historyczny, R. CXXIII, z. 4/2016

p007 0 00 01  Spis treści

 
Artykuły

p007 0 00 01Marcin R. Pauk, Episkopat, liturgia i polityka u schyłku XI w.: biskupi Eberhard i Henryk w dokumencie Władysława Hermana dla katedry bamberskiej

p007 0 00 01Mikołaj Getka-Kenig, Rządowe przedsięwzięcia pomnikowe ku czci Aleksandra I a ideologia „wskrzeszenia” Polski w latach 1815–1830

p007 0 00 01Andrzej Zawistowski, „To nie wstyd — bony, wstyd to kolejki”. Reglamentacja cukru w PRL w latach 1976–1981


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Wojciech Brojer, Majmonides o relacjach między żydami i gojami. Niewykorzystana szansa


p007 0 00 01Edward Opaliński, Zygmunt III wobec Habsburgów i Jana Zamoyskiego


p007 0 00 01Krzysztof Paweł Woźniak, O łódzkich protestantach w XIX w. — polemicznie


p007 0 00 01Recenzje


The Baiuvarii and Thuringi. An Ethnographic Perspective, red. J. Fries-Knoblach, H. Steuer, J. Hines — Krzysztof Polek
C. Sieber-Lehmann, Papst und Kaiser als Zwillinge? Ein anderer Blick auf die Universalgewalten im Investiturstreit — Jarosław Sochacki
A. Berner, Kreuzzug und regionale Herrschaft. Die älteren Grafen von Berg 1147–1225 — Marian Dygo
E. Śnieżyńska-Stolot, „Zamek piękny na wzgórzu…”. Horoskopy — zapomniane źródło historyczne — Sylwia Konarska-Zimnicka
J. Heyde, Transkulturelle Kommunikation und Verfl echtung. Die jüdischen Wirtschaftsteliten in Polen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert — Hanna Zaremska
D. Grzybek, Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfi zmu — Paweł T. Dobrowolski
J.J. Głowacki, Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego Michała Wielhorskiego (ok. 1730–1814) — życie i myśl ustrojowa — Dorota Dukwicz
Ch. Augustynowicz, Grenze(n) und Herrschaft(en) in der kleinpolnischen Stadt Sandomierz 1772–1844 — Kazimierz Karolczak
A. Świątek, Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji — Marian Mudryj
J. Malinowski, Stefan Dąbrowski (1877–1947). Biografi a polityczna — Wojciech Mazur
R. Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku — Tadeusz Paweł Rutkowski
A. Szczupak, Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej — Tomasz Pudłocki
P. Hauser, Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rzeczypospolitej — Eugeniusz Koko

In memoriam

p007 0 00 01Janusz Tazbir (5 VIII 1927–3 V 2016) — Henryk Samsonowicz


ZAWARTOŚĆ ROCZNIKA CXXIII

p007 0 00 01Spis treści rocznika


p007 0 00 01Spis autorów


p007 0 00 01Spis recenzentów


p007 0 00 01Transliteracja słowiańskich alfabetów cyrylickich