Kwartalnik Historyczny, R. CXXIII, z. 2/2016

p007 0 00 01  Spis treści

 

p007 0 00 01Andrzej Buko, Źródła pisane i archeologia: przykład Góry Katedralnej w Chełmie

p007 0 00 01Emil Kalinowski, Aktywność polityczna szlachty podlaskiej podczas pierwszego bezkrólewia

p007 0 00 01Paweł Zając, Giovanni Andrea Archetti i Stanisław August Poniatowski. Obraz króla i wzajemnych relacji w depeszach nuncjusza do sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej z lat 1776–1784

Przeglądy - Polemiki - Materiały

p007 0 00 01Monika Jusupović, Replika na odpowiedź Diany Koniecznej


p007 0 00 01Idesbald Goddeeris, Spór o emigrację polską XIX w. — odpowiedź autora

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Krzysztof Marchlewicz, Udana historia nieudanej interwencji Brytyjczyków w Afganistanie (1839–1842)

p007 0 00 01Robert Spałek, Pierwszy po triumwirach, pierwszy po „Wiesławie” — Roman Zambrowski

p007 0 00 01Recenzje :


J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych — Tomasz Jurek

V. P. Polách, Historie o starých norských králích. Středověké Norsko

a Skandinávie v kronice mnicha Theodorika — Rafał Rutkowski

J. Sochacki, Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego 919–962 — Antoni Grabowski

A. Czerniecka-Haberko,Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej — Krzysztof Osiński

M. Maludzińska, „Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem”. Żebracy

I włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie — Tadeusz Srogosz

G. Williams, Paralysed with Fear. The Story of Polio — Marcin Stasiak

C. Chrząszcz, Wychowawcy elit. Działalność katechetów galicyjskich szkół średnich w latach 1867–1918 — Tomasz Pudłocki

S. Rindlisbacher, Leben für die Sache. Vera Figner,Vera Zasuličunddas

radykale Milieuimspäten Zarenreich — Andrzej Szwarc

P. Apor, Fabricating Authenticity in Soviet Hungary. The Afterlife of the First

Hungarian Soviet Republic in the Age of State Socialism — Maciej Górny

In memoriam

p007 0 00 01Jacek Kochanowicz (15 IV 1946–2 X 2014) — Piotr Koryś

 

Komunikaty

p007 0 00 01Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta


p007 0 00 01Instrukcja redakcyjna "Kwartalnika Historycznego"


p007 0 00 01Wykaz skrótów


p007 0 00 01Transliteracja słowiańskich alfabetów cyrylickich