Kwartalnik Historyczny, R. CXXIII, z. 1/2016

p007 0 00 01  Spis treści

 

p007 0 00 01Wioletta Zawitkowska, Niewierność małżeńska królowej Zofii Holszańskiej w 1427 r. — prawda, pomówienie czy plotka polityczna? Próba rekonstrukcji wydarzeń na tle oskarżeń innych żon Jagiełły

p007 0 00 01Łukasz Tomasz Sroka, Stowarzyszenie Humanitarne „Leopolis” we Lwowie (1899–1938). Główne kierunki działalności

p007 0 00 01J. Robert Kudelski, Rewindykacja dóbr kultury na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949 

Przeglądy - Polemiki - Materiały

p007 0 00 01Diana Konieczna, Odpowiedź na recenzję Moniki Jusupović 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Radosław Żurawski vel Grajewski, Wielka Emigracja w Belgii (1831–1870) — wizerunek bez heroizmu

p007 0 00 01Patryk Pleskot, Moda za żelazną kurtyną. Refleksje wokół książki Anny Pelki o modzie młodzieżowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Demokratycznej 

p007 0 00 01Recenzje :

O. Felcman, R. Gładkiewicz i in., Kladsko. Dějiny regionu — Andrzej Małkiewicz;
B. M. Stanisławski, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga. Studium archeologiczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemie polskie — Władysław Duczko;
P. Węcowski, Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza — Krzysztof Ożóg;                                                              Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668, oprac. W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes — Robert Kozyrski;
D. Kuźmina, Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej — Agnieszka Biedrzycka;
K. Losson, „Komu miła całość Ojczyzny”. Świadomość i aspiracje polityczne kancelistów kozackich (1670–1720) — Wasyl Kononenko;
Architektur und Kunst in der Ära des sächsischen Ministers Heinrich Graf von Brühl (1738–1763), red. T. Torbus, M. Hörsch — Jerzy Dygdała;
W. Heindl, Josephinische Mandarine. Bürokratie und Beamte in Österreich, t. 2: 1848 bis 1914 — Jan Surman;
R. Kučera, Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy
v českých zemích 1914–1918 — Maciej Górny;
P. Perkowski, Gdańsk — miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970 — Edmund Kizik;
A. A. Reisch, Hot Books in the Cold War. The CIA - Funded Secret Western Book Distribution Program Behind the Iron Curtain — Bartosz Kaliski;
P. Pęziński, Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968 — Bożena Szaynok;
K. Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego (1957–1971) — Michał Głowiński

In memoriam

p007 0 00 01Jerzy Holzer (24 VIII 1930–14 I 2015) — Jan Skórzyński 

 

Komunikaty

p007 0 00 01Konkurs im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii.
Komunikat Redakcji