Kwartalnik Historyczny, R. CXXV, z. 1/2018

p007 0 00 01 Spis treści

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Dariusz Kupisz, Próby organizacji wojsk „obrony domowej” przez szlachtę województw kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego (1649–1650)
Attempts to Organize the Forces of “Domestic Defence” by the Nobility of the Kiev, Bracłav, and Czernihów Palatinates (1649–1650)

p007 0 00 01Adrian Wesołowski, Nieśmiertelny i dobroczynny. Historyczne badanie genezy i charakteru sławy Stanisława Staszica
The Immortal and the Philanthropic. Historical Research into the Origins and Nature of Stanisław Staszic’s Fame

p007 0 00 01Grzegorz Bębnik, „Incydent” w Stopnicy 9 września 1939 roku — między zbrodnią sądową a egzekucją
The “Incident” at Stopnica on 9 September 1939 — Between a Court Crime and Execution

Przeglądy-polemiki-materiały/Reviews-Polemics-Materials

p007 0 00 01Marcin Danielewski, Odpowiedź na recenzję pióra Tomasza Jurka czyli o grodach raz jeszcze

 

p007 0 00 01Andrzej Leon Sowa, Kilka uwag do recenzji mojej książki Kto wydał wyrok na miasto? autorstwa Stanisława Salmonowicza


Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical Articles and reviews

p007 0 00 01Jan Prostko-Prostyński, Polityka religijna Teodoryka Wielkiego w nowym ujęciu?
Theodoric the Great’s Religious Policy in a New Approach?

 

p007 0 00 01Marcin Broniarczyk, O senatorach koronnych za Władysława IV
On Crown Senators under King Władysław IV

 

Recenzje/Reviews

p007 0 00 01Recenzje

 

 

p007 0 00 01Women in the Medieval Monastic World, ed. J. Burton, K. Stöber — Anna A. Dryblak

 

p007 0 00 01T. Jasiński, Gall Anonim — poeta i mistrz prozy. Studia nad rytmiką prozy i poezji w okresie antycznym i średniowiecznym — Marek Cetwiński

 

p007 0 00 01P. O. Krafl, Polské provinciální synody 13.–15. století — Leszek Zygner

 

p007 0 00 01K. Rzepkowski, Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu — Grzegorz Myśliwski


p007 0 00 01E. Mühle, Breslau. Geschichte einer europäischen Metropole — Leszek Ziątkowski


p007 0 00 01M. Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demografi czno-społeczne — Grzegorz Błaszczykp007 0 00 01Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572–1632, oprac. H. Gmiterek — Edward Opaliński

 

p007 0 00 01 T. M. Endelman, Leaving the Jewish Fold. Conversion and Radical Assimilation in Modern Jewish History — Paweł Jasnowski

 

p007 0 00 01 Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813–1817, oprac. i wstępem opatrzyła M. Karpińska, przypisami opatrzyła M. Karpińska przy współpracy J. Pezdy — Wacław Hubert Zawadzki


p007 0 00 01 A. Łupienko, Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914 — Błażej Brzostek


p007 0 00 01 S. Kalbarczyk, Kazimierz Bartel (1882–1941). Uczony w świecie polityki — Marek Sioma


p007 0 00 01 W. Turek, Obóz Narodowy w Gdyni w latach 1920–1939 — Tomasz Sikorski

In memoriam

p007 0 00 01Lech Trzeciakowski (24 XII 1931 — 7 I 2017) — Przemysław Matusik

p007 0 00 01 Małgorzata Wilska (28 II 1940 — 19 II 2017) — Maria Koczerska

 

Komunikaty/Annoucements


p007 0 00 01List PTH do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudyp007 0 00 01Instrukcja redakcyjna

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich