Kwartalnik Historyczny, R. CXXVIII, z. 4/2021

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Rafał Rutkowski, Zwycięstwo bez walki i wojownicy udający kupców. Podstęp Olafa Świętego w Saudungssundzie

Victory without Battle and Warriors Disguised as Merchants: Olaf the Saint’s Deception at Saudungssund 

p007 0 00 01Henryk Litwin, Paweł Rzechowski vel Rechowski, pisarz grodzki kijowski — adaptacja Polaka do funkcjonowania w środowisku szlachty ruskiej na Kijowszczyźnie w czasach Zygmunta III

Borough Clerk of Kiev — Adaptation of a Pole to Functioning in the Milieu of Ruthenian Nobility in the Province of Kiev under King Sigismund III 

p007 0 00 01Paweł Zając, O religii poczciwych ludzi Stanisława Konarskiego — między historiografią a nowymi ustaleniami na podstawie akt Kongregacji Świętego Oficjum

Stanisław Konarski’s On the Religion of Honest Men — between Historiography and New Establishments Based on the Records of the Congregation for the Doctrine of the Faith

 

p007 0 00 01Martinas Malužinas, Stosunki władzy na linii Smetona–Voldemaras. Rola organizacji Żelaznego Wilka w litewskim systemie politycznym

Power Relations on the Smetona–Voldemaras Line. The Role of the Iron Wolf Organization in the Lithuanian Political System

 

p007 0 00 01Andrzej Gwóźdź, W drodze do domu. Kultury pamięci przymusowej migracji Niemców po 1945 roku w kinematografiach niemieckich

On the Way Home. Cultures of Memory of the Forced Migration of Germans after 1945 in the Cinema of Both German States

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews 

p007 0 00 01Adrian Jusupović, Stosunki Piastów z Rurykowiczami w kompilacji historiograficznej. Współczesna „kolekcja historyczna”  

The Relations of the Piasts with the Rurik Dynasty in Historiographical Compilation. Contemporary ‘Historical Collection’

 

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 H. Wolfram, Das Römerreich und seine Germanen. Eine Erzählung von Herkunft und Ankunft — Robert Kasperski

 


p007 0 00 01 R. Gramsch-Stehfest, Bildung, Schule und Universität im Mittelalter — Dorota Żołądź-Strzelczyk

 


p007 0 00 01 R. Baron, Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883–1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury — Tomasz Pudłocki

 

In memoriam

 

p007 0 00 01Henryk Samsonowicz (23 I 1930 — 28 V 2021) —
Jerzy Pysiak, Michał Tymowski

 

Zawartość Rocznika

 

p007 0 00 01Spis treści rocznika CXXVIII

 

p007 0 00 01Spis autorów

 

p007 0 00 01Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich